marți, 2 februarie 2016

Groapa de gunoi pute (episodul #2)

Avem (aveți) aici două HCL mari și late, amândou făcând obiectul vânzării directe a clădirilor și terenului aferent către SC Schuster Ecosal SRL din str. Viilor 82B.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

S I G H I Ş O A R A
H O T A R A R E A NR. 84
din 24 aprilie 2008

privind aprobarea vanzarii unor terenuri si constructii catre persoane juridice si insusirea unor Rapoarte de evaluare


Consiliul Local al municipiului Sighisoara ;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului la propunerea de aprobare a vânzării unor terenuri şi construcţii către persoane juridice şi însuşirea unor rapoarte de evaluare;
Avand in vedere cererile unor societati comerciale de a cumpara terenul si constructii, inchiriate sau concesionate, pe care sunt edificate constructii proprietatea acestora;
Avand in vedere ca in urma verificarilor prin vanzarea acestor terenuri nu sunt afectate unele planuri de sistematizare .
Avand in vedere Raportul de Specialitate al Directiei Administrarea Patrimoniului din care rezulta legalitatea propunerii de vanzare, faptul ca bunurile nu fac obiectul Legii nr.10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 247/2005, dreptul de proprietate a municipiului asupra lor si prezinta spre insusire rapoartele de evaluare;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat ; ale Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică; ale Comisiei de comerţ; cât şi pe cele ale Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice;
In baza art. 36 (2) lit. „c” si (5) lit. „b”, art . 45 (3) si 123 din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata;

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba vanzarea directa a cotei de 67,18 parti din terenul cu suprafata de 977 mp., teren aferent apartamentului nr. I, situat in str. 1.Decembrie 1918 , nr. 18, inscris in C.F. nr. 9837, sub nr. top. 1246/1; 1247; nr. cad. 1863, catre S.C. MIC PAN S.R.L. cu sediul social in str. Bolyai, nr. 20/4, mun. Targu-Mures, proprietara apartamentului nr. I.
Art.2. Se insuseste Raportul de evaluare - anexa nr. 1 la prezenta, a terenului mentionat la art. 1, la suma de 2.571,00 lei, acesta fiind pretul de incepere a negocierii.
Plata se va efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 28/2001.
Art.3. Se aproba vanzarea directa a suprafetei de 6.259 mp., teren aferent constructiei, situat in Cart. Tarnava II f.nr., inscris in C.F. nr. 11.039, sub nr. top. 3452/3/4/1/1/1/1/3, nr. cad. 572/4/1/1/1/1/3, catre SC GAL OCTA INVEST SRL cu sediul social in str. I. Chendi, nr. 88, proprietara constructiei si beneficiara contractului de concesiune nr. 19.219/19.10.2005
Art.4. Se insuseste Raportul de evaluare – anexa nr. 2 la prezenta, a terenului mentionat la art. 5, la suma de 81.993 lei, acesta fiind pretul de incepere a negocierii.
Plata se va efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 28/2001
Art.5. Se aproba vanzarea directa a constructiilor si terenului aferent acestora situate in str. Viilor nr. 82 B catre S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. beneficiarul contractului de inchiriere nr. 1022/09.02.1999.
Vanzarea se va face dupa finalizarea operatiunilor de inscriere in Cartea Funciara si insusirea Raportului de evaluare
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primaria municipiului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Aurelia Ciota


Contrasemnează ,
Secretarul municipiului,
Gheorghe Humă

(Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi)Deci, la data respectivă, Consiliul Local de atunci aprobă cu unanimitate de voturi (uraaa!) vânzarea unor construcții în urma unor evaluări. Dacă aveți răbdare să purecați respectiva hotărâre veți remarca un fapt straniu. Art.1, face referință la un anumit teren (suprafață, CF, etc) iar Art.2 specifică explicit prețul stabilit de către evaluator.

La fel se întâmplă la Art.3 (suprafață, CF, etc) iar la Art.4 se specifică prețul stabilit în urma evaluării.

Acum mă văd nevoit să fac un copy-paste cinstit al Art.5:

Se aproba vanzarea directa a constructiilor si terenului aferent acestora situate in str. Viilor nr. 82 B catre S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. beneficiarul contractului de inchiriere nr. 1022/09.02.1999.
Vanzarea se va face dupa finalizarea operatiunilor de inscriere in Cartea Funciara si insusirea Raportului de evaluare.

Deci, nu avem niciun raport de evaluare ci doar se aprobă vânzarea în prealabil!!! Nu tu suprafață specificată, nu tu CF ci doar se aprobă vânzarea către Schuuster Ecoooosaaal, nașu mare să trăiască. Iar consilierii aprobă cu unanimitate de voturi!

Cu aceeași unanimitate de voturi, fără să întrebe absolut nimic, aceiași consilieri responsabili trântesc următoarea:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
S I G H I Ş O A R A
H O T A R A R E A NR. 16
din 28 ianuarie 2010

privind însuşirea Raportului de evaluare al unui bun imobil
Consiliul Local al Municipiului Sighişoara ;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului la propunerea de însuşire a Raportului de evaluare al unui bun imobil ;
Având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 84/24.04.2008 prin care s-a aprobat vânzarea directă a construcţiilor si terenului aferent acestora situate în str. Viilor nr. 82 B către S.C. Schuster Ecosal S.R.L. beneficiara contractului de închiriere nr. 12/1022/09.02.2009, vânzarea urmând să se facă după finalizarea operaţiunilor de înscriere în cartea funciară a imobilului şi insuşirea Raportului de valuare;
Având în vedere că în urma verificărilor prin vânzarea acestui imobil nu sunt afectate unele planuri de sistematizare şi de asemenea nu face obiectul Legii nr.10/2001 republicată, cu modificările ulterioare şi Legii nr. 247/2005;
Având în vedere că s-au finalizat operaţiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului şi s-a întocmit Raportul de valuare al acestuia;
Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Administrarea Patrimoniului din care rezultă că bunul nu face obiectul Legii nr.10/2001 republicată, cu modificările ulterioare şi Legii nr. 247/2005 şi prezintă spre însuşire Raportul de evaluare;
Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;
In baza art. 36 ( 2) lit. „c” si (5) lit. „b”, art . 45 (3), 115 (1) lit. ,,b’’ şi 123 din Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se însuseşte Raportul de evaluare - anexa nr. 1 la prezenta, al imobilului situat în str. Viilor, nr. 82 B, a cărui vânzare s-a aprobat prin art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 84, la suma de 154.300,00 lei, acesta fiind preţul de vânzare al imobilului.
Imobilul este înscris în C.F. nr. 50864, sub nr. cad. 50864, 50864-C1, 50864-C2, 50864-C3, 50864-C4.
Plata se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2001, în termen de maxim 60 de zile de la emiterea prezentei, termen după care terenul va fi reevaluat.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primăria municipiului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian Burlacu


Contrasemnează ,
Secretarul municipiului,
Gheorghe Humă

(Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi)
Prezenta s-a difuzat astfel:
2 ex. dos. Prefectură;
1 ex. dos. proces-verbal;
1 ex. dos. hotărâri;
1 ex. Primar;
1 ex. Viceprimar;
1 ex. Consilieri;
2 ex. Direcţia administrarea patrimoniului
9 ex.HG/FM


Dragi telespectatori ai Sighișoara Altfel, vă rog să fiți atenți cum căcatul ăsta de HCL citează un raport de evaluare pe care nu-l face public (da, aia din 2008 de la Art5 unde nu se spune nimic despre sumă suprafață, niet, nada, nula!) și astfel decide sub distinsa semnătură a președintelui de ședință Adrian Burlacu, le pune consilierilor locali prăjitura sub nas și anume vânzarea la un preț de rahat (după opinia mea) 154.000 lei. Adică undeva în preajma sumei de 40.000 euroi. Cam la prețul unui apartament cu două camere plus îmbunătățiri din Bărăgan...


Filmul continuă...

P.S. Apropos, știți cam la ce preț era în acea vreme un Audi A6 nou-nouț?! Poate știe SRI-ul sau DNA-ul Mureș (cititori destoinici ai paginii Sighișoara Altfel)

P.P.S. Vorbim despre o suprafață de teren de aproximativ 2500 mp. Nu băgăm la socoteală clădirile aferente! 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu